Regulamin - SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEZOWE NR "NAD BIEBRZĄ"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady korzystania ze Schroniska.  Wyciąg z REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 „Nad Biebrzą” w Goniądzu

1. Doba w Schronisku trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
2. W godz. od 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
3. Opłaty za noclegi są pobierane w dniu przyjazdu, według cen ustalonych przez organ prowadzący Schronisko, obowiązujących w tym dniu.
4. Klucze do pokoi wydawane są wyłącznie opiekunowi grupy lub osobom indywidual-nym po pozostawieniu w recepcji dowodu tożsamości. Przy każdorazowym opuszczaniu Schroniska klucze należy oddawać do recepcji.
5. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania i nocowania w Schronisku razem z uczestnikami.
6. W czasie noclegu obowiązuje korzystanie z bielizny pościelowej wydawanej w recepcji.
7. Turyści indywidualni i grupy wycieczkowe są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na terenie całego Schroniska. W kuchniach i jadalniach, po przygotowaniu i spożyciu posiłków należy posprzątać (zebrać resztki jedzenia, umyć naczynia, wytrzeć stoły)
8. Zobowiązuje się turystów do przygotowywania posiłków wyłącznie w kuchniach, a spożywanie w jadalniach
9. Przechowywanie produktów żywnościowych, spożywanie posiłków w sypialniach i używanie grzałek jest zabronione.
10. Picie alkoholu, palenie tytoniu, na terenie Schroniska i terenie zewnętrznym jest kategorycznie zabronione.
11. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia i przedmiotów stanowiących własność Schroniska odpowiada kierownik grupy lub indywidualny turysta. Należy zwrócić koszty za powstałe szkody zgodnie z cennikiem znajdującym się w recepcji lub w wysokości uzgodnionej z Dyrektorem Schroniska.
12. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu Schroniska.
13. Dyrektor ma prawo do poinformowania o nieodpowiednim zachowaniu uczestników wycieczek odpowiednią jednostkę (szkołę, uczelnie, organizację).
14. W razie nie respektowania Regulaminu Schroniska lub skandalicznego zachowania grup czy turystów indywidualnych mogą oni być usunięci ze Schroniska bez zwrotu opłat za noclegi.
15. Osoby korzystające ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do Książki życzeń znajdującej się w Recepcji.
16. Rezerwacja miejsc noclegowych w Schronisku prowadzona jest według następujących zasad:
a. rezerwacje grupowe przyjmowane są w formie e-mail, co najmniej dwa tygodnie przed terminem przyjazdu;
b. zamówienie grupowe jest przyjmowane w formie pisemnej, musi zawierać do-kładną datę pobytu, ilość uczestników, adres i nazwę organizatora oraz podpis zaopatrzony w pieczęć;
c. zamawiający otrzymuje od Schroniska potwierdzenie oraz ustalony termin wpłaty zaliczki w wysokości 25% kosztów pobytu;
d. zamówienie jest ważne po wpłaceniu, przekazem pocztowym lub przelewem na konto Schroniska, ustalonej zaliczki;
e. zwrot zaliczki może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych, po pisemnym anulowaniu zamówienia nie później niż 7 dni  przed planowanym terminem pobytu, po potraceniu kosztów administracyjnych w wysokości 10%;
f. w razie nie wpłynięcia zaliczki do Schroniska w wyznaczonym terminie zamó-wienie zostaje automatycznie anulowane;
g. zamówienia są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży i nauczycieli oraz ilości wolnych miejsc;
h. osoby indywidualne są przyjmowane bezpośrednio w Schronisku lub mogą do-konywać wcześniejszej rezerwacji bez konieczności wpłacania zaliczki.
17. Przemieszczanie sprzętu w sypialniach jest zabronione.
18. We wszelkich sprawach nie objętych Regulaminem, dotyczących spraw Schroniska, korzystający są zobowiązani stosować się do poleceń recepcji, a w sprawach spornych do wskazań i rozstrzygnięć Dyrektora placówki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego